Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ นายนพเรศ พันธุ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดําเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงาน image

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ศาลจังหวัดอุทัยธานี โดย นายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ ข้าราชศาลยุติธรรม และพนักงานราชการศาลจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ นายนพเรศ พันธุ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟงผลการดําเนินงานและปญหาขอขัดของของหนวยงาน พรอมใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกขาราชการศาลยุติธรรม ณ อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ