ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ สู่ประชาชนเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี” ณ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเนินแจง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เวลา 09.30 นาฬิกา นายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู ช่วยทางานชั่วคราวในตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี” ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้นาชุมชนได้ทราบ โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุรพล รัศมี ผู้ประนีประนอมประจาศาลจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวกนกกร วราหะ นิติกรชานาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเนินแจง อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ